How to reach DongWoo

DongWoo Tech
Cableduct Changwon Factory &
Changwon Head Office & Research Institute

Changwon Factory

Cableduct
Changwon Factory


32, Pyeongsan-ro 8beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Post code : 51398


TEL : +82 70 8233 0710~2
FAX : +82 70 8233 0713Changwon Head Office & Research Institute

Changwon Head Office & Research Institute


30, Seongsanpaechong-ro 24beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, Korea
Post code : 51576


TEL: +82 55 346 6630
FAX: +82 55 346 6632